Statut Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Logopedy”

Statut w formacie PDF

Rozdział 1

Nazwa i siedziba Placówki

§ 1

 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Logopedy” zwana dalej „Placówką” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
 2. Placówka działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego Statutu.
 3. Siedziba placówki znajduje się w Warszawie (02-776) przy ul. Bajaderki 4/30.
 4. Placówka prowadzi działalność z wykorzystaniem pomieszczeń w Warszawie (01-210) przy ul. Kolejowej 47 lok U-23.

Rozdział 2

Organ prowadzący Placówkę

§ 2

 1. Organem prowadzącym Placówkę jest Team23 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 6/34, 21-200 Parczew, NIP: 9512504903, REGON: 386650724, KRS: 0000852231
 2. Do zadań organu prowadzącego należą:
 3. nadanie Placówce statutu,
 4. powoływanie i odwoływanie dyrektora Placówki,
 5. uchwalanie zmian w statucie,
 6. zatwierdzanie założeń programowych,
 7. przedstawienie Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z realizacji planu pracy Placówki za dany rok szkolny,
 8. dbałość o wysoką jakość form doskonalenia,
 9. zapewnienie środków finansowych na utrzymanie Placówki,
 10.  stwarzanie odpowiednich warunków lokalowych, organizacyjnych i kadrowych do realizacji zadań.

Rozdział 3

Cele, zadania i sposoby realizacji zadań Placówki

§ 3

 1. Do zadań Placówki należą:
 2. diagnozowanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w zakresie doskonalenia zawodowego,
 3. wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie poprawy jakości pracy przedszkoli, szkół placówek oświatowych w zakresie przez nich wskazanym wynikającym z ich potrzeb zawodowych,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechniającej problematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli,
 5. inicjowanie i wspieranie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli,
 6. wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie ich samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
 7. Realizacja zadań Placówki następuje przez:
 8. prowadzenie różnego rodzaju form doskonalenia nauczycieli, w tym konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów – w systemie stacjonarnym, zdalnym (online) oraz mieszanym (hybrydowym),
 9. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki,
 10. organizowanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,
 11. udzielanie konsultacji w zakresie prowadzonych form doskonalenia, również w systemie zdalnym (online), czy hybrydowym,
 12. współpracę z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi (np. fundacjami), władzami rządowymi i samorządowymi (np. w zakresie prowadzenia różnego rodzaju form doskonalenia nauczycieli z dofinansowaniem ze środków publicznych).

Rozdział 4

Organizacja Placówki

§ 4

 1. Działalnością Placówki kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący.
 3. Organ prowadzący może powołać wicedyrektorów Placówki za zgodą dyrektora.
 4. Do zadań i kompetencji dyrektora należy:
 5. kierowanie pracą Placówki,
 6. opracowywanie rocznych planów pracy,
 7. nadzór pedagogiczny nad realizowanymi formami doskonalenia,
 8. zatwierdzanie programów szkoleniowych,
 9. prowadzenie rekrutacji nauczycieli i innych specjalistów do prowadzenia różnych form doskonalenia,
 10. określenie szczegółowego zakresu obowiązków poszczególnych pracowników,
 11. zapewnienie organizacyjnych warunków funkcjonowania Placówki,
 12.  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Placówki oraz przedkładanie ich organowi prowadzącemu,
 13. bieżąca współpraca z lokalnymi organizacjami takimi jak biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe, rządowe i samorządowe, których celem jest rozwój zawodowy nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty,
 14. reprezentowanie Placówki na zewnątrz.

§ 5

 1. Zadania Placówki realizują nauczyciele i specjaliści niebędący nauczycielami.
 2. na stanowiskach nauczycieli – konsultantów mogą być zatrudniani nauczyciele             posiadający wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 3. na stanowiskach specjalistów mogą być zatrudniane osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych,
 4. terapeuci i trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 5. W Placówce mogą być zatrudnieni również pracownicy niepedagogiczni do administracji i obsługi Placówki.

§ 6

 1. Formy doskonalenia są organizowane w pomieszczeniach spełniających kryteria higienicznych i bezpiecznych warunków. W przypadku systemów stacjonarnych lub mieszanych Placówka korzysta z lokalu w Warszawie (01-210) przy ul. Kolejowej 47 lok U-23.
 2. Placówka, w razie konieczności, może korzystać z innych lokali wynajętych na potrzeby prowadzenia danej formy doskonalenia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 niniejszego Statutu.

§ 7

1. Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Harmonogram realizowania określonych form doskonalenia nauczycieli dostępny jest w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej Placówki pod adresem: https://akademialogopedy.pl/.

2. Czas trwania jednej godziny zajęć wynosi 45 minut.

§ 8

1. W sytuacjach szczególnych i niezależnych od placówki, o których mowa w § 11 ust. 1, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może dokonać zmiany systemu realizacji zajęć – ze stacjonarnej na zdalną (online) albo ze stacjonarnej na hybrydową.

2. W przypadku dokonania zmiany systemu realizacji zajęć, o której mowa w ust. 1, wynikającej

ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych wyjątkowych okoliczności, niedających się wcześniej przewidzieć – nie jest wymagane uzyskanie zgody uczestników form doskonalenia nauczycieli.

§ 9

 1. Uczestnicy kursów otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie danej formy doskonalenia wg wzoru określonego w odrębnych przepisach.
 2. Placówka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
 3. Dokumentacja organizacyjna i dydaktyczna Placówki jest prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami prawa w miejscu wskazanym przez organ prowadzący.

Rozdział 5

Zasady finansowania działalności Placówki

§ 10

 1. Działalność Placówki finansowana jest z:
  1. funduszy własnych organu prowadzącego,
  1. opłat wnoszonych przez organizacje lub uczestników biorących udział w zajęciach, szkoleniach i innych formach doskonalenia nauczycieli organizowanych przez Placówkę,
  1. sprzedaży materiałów edukacyjnych,
  1. innych źródeł, których pochodzenie jest zgodne z przepisami prawa (np.  grantów, darowizn).

Rozdział 6

Tryb wprowadzania zmian w statucie

§ 11

 1. Zmiany w statucie są dokonywane przez organ prowadzący.
 2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
 3. O zmianach w statucie organ prowadzący powiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. W zakresie spraw nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.