LOGOPEDA W ZESPOLE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM – WSPÓŁPRACA TERAPEUTÓW MOWY I JĘZYKA Z INNYMI SPECJALISTAMI. Bezpłatna konferencja online.

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy zapraszamy Państwa serdecznie na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ ONLINE dotyczącą współpracy terapeutów mowy i języka z innymi specjalistami.

BEZPŁATNA KONFERENCJA ONLINE

Zapraszamy serdecznie na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ ONLINE w pełni poświęconą współpracy logopedy z innymi specjalistami. Tematy, które zaprezentują prelegenci dotyczyć będą wielu istotnych kwestii m.in.: roli logopedy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy logopedy ze specjalistami w przypadku pacjenta z dysfunkcją oddychania, interdyscyplinarnej diagnozy i oddziaływań logopedycznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, współpracy fizjoterapeuty, terapeuty czaszkowo-krzyżowego z logopedą, współpracy logopedy z lekarzem laryngologiem, jak również potrzeb badawczych i perspektyw rozwoju logopedii w XXI wieku. Zespół prelegentów tworzą specjaliści-praktycy z dziedzin: neurologopedii, logopedii, terapii miofunkcjonalnej, fizjoterapii, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki. Konferencja przewidziana jest na jeden naukowy wieczór 🙂

W imieniu organizatorów –  Polskiego Związku Logopedów oraz Akademii Logopedy – serdecznie zapraszamy! 

Termin

22.03 (piątek), godz. 16:20 – otwarcie konferencji.

Zapisy


Agenda

16:30 – Rola logopedy w zespole wielospecjalistycznym

mgr Milena Stasiak

Podczas wykładu zostaną przedstawione przykłady działań logopedy w zespołach interdyscyplinarnych oraz poruszone dylematy związane z kompetencjami logopedów.
W odniesieniu do profesjonalnych uprawnień rozważania obejmą doświadczenia i oczekiwaną praktykę związaną z posługiwaniem się narzędziami diagnostycznymi i metodami terapeutycznymi, w tym metodami wspomagającymi terapię logopedyczną.

Agenda:

  1. Współpraca logopedy z innymi specjalistami w postępowaniu logopedycznym w świetle rozwiązań legislacyjnych.
  2. Mapy kompetencji – posługiwanie się przez logopedów metodami inter i transdyscyplinarnymi.
  3. Standaryzowane narzędzia diagnostyczne oraz standaryzacja metod terapeutycznych- wyzwaniem dla logopedów.

mgr Milena Stasiak

Czytaj bio
Mira Rządzka

dr Mira Rządzka

Czytaj bio

17:00 – Dysfunkcja oddychania. Współpraca logopedy ze specjalistami.

dr Mira Rządzka

Oddychanie nosem jest funkcją biologiczną, jednym z najistotniejszych czynników wpływających na morfologię twarzoczaszki, saturację, immunologię, rozwój funkcji poznawczych i koncentracji uwagi. Logopeda/neurologopeda rzadko jest pierwszym specjalistą, do którego wybiera się rodzic dziecka czy starszy pacjent z dysfunkcją oddychania. Wczesna diagnostyka w oparciu o wiedzę na temat konsekwencji oddychania torem ustnym, pozwala  wcześnie rozpoznać tę dysfunkcję i stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju poprzez skuteczny dobór oddziaływań terapeutycznych. Terapia w teamie: logopeda-fizjoterapeuta-ortodonta-pediatra-laryngolog zapewnia  interdyscyplinarne, holistyczne spojrzenie na problem i uzyskanie progresu.

Wykład omawia pola zaburzeń oraz zasadność współpracy wielospecjalistycznej.

17:30 – Współczesne wyzwania interdyscyplinarnej diagnozy i oddziaływań logopedycznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

dr Aneta Wojciechowska

Agenda:

  1. Logopeda w procesie diagnozy asd
  2. Współpraca ze specjalistami z obszaru medycznego i pozamedycznego w planowaniu i podejmowaniu oddziaływań logopedycznych u osób z asd
  3. Monitorowanie przebiegu terapii u osób z asd w wielospecjalistycznym zespole specjalistów
Aneta Wojciechowska

dr Aneta Wojciechowska

Czytaj bio

mgr Justyna Sadowska

Czytaj bio

18:00 – Wspólna przestrzeń pracy fizjoterapeuty, terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej z terapeutą mowy i języka

mgr Justyna Sadowska

W pracy logopedycznej coraz częściej na pacjenta patrzy się w sposób holistyczny, czyli stosując całościowe podejście do zaburzeń ,które stanowią problem danej osoby. W swoim wystąpieniu postaram się przybliżyć ważność wspólnie podejmowanych działań w zakresie pracy logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej.

18:30 – Diagnostyka audiologiczna. Współpraca logopedy z lekarzem laryngologiem/audiologiem.  

mgr Katarzyna Wysocka

Wyniki badań słuchu są często niezbędnym elementem diagnostyki różnicowej. Brak odpowiednich badań audiologicznych niejednokrotnie uniemożliwia postawienie właściwego rozpoznania oraz dostosowanie programu terapeutycznego do potrzeb dziecka. Podczas wystąpienia podniosę kluczowe kwestie dotyczące diagnostyki audiologicznej w kontekście pracy logopedy z dziećmi. Przedstawię istotę współpracy z lekarzem laryngologiem/audiologiem oraz przedstawię przypadki, w których warto skierować dziecko do laryngologa, szczególnie w aspekcie badań słuchu. Wskażę także badania audiologiczne, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

mgr Katarzyna Wysocka

Czytaj bio
Jolanta Panasiuk

dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk

Czytaj bio

19:00 – Logopedia w XXI wieku – potrzeby badawcze, perspektywy rozwoju

dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk

Wykład dotyczyć będzie wyzwań dla logopedii jako nauki w związku ze zmianami kulturowo-cywilizacyjnymi, demograficznymi i środowiskowymi zachodzącymi we współczesnym świecie, wobec których dotychczasowe procedury diagnostyczno-terapeutyczne okazują się niewystarczające. Paradygmat badawczy nauki o mowie i jej zaburzeniach poszerza się o problemy określenia normy językowej wynikające z zmian w językowej socjalizacji a przez to zachowaniach językowych i komunikacyjnych, specyfiki chorób cywilizacyjnych, a także zjawisk związanych z zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci oraz procesami inwolucyjnymi u seniorów.

Agenda

  • Zjawiska cywilizacyjne (nowoczesne technologie, natłok informacji, unifikacja i globalizacja kulturowa) a wzorce językowej socjalizacji.
  • Degradacja środowiska naturalnego, choroby cywilizacyjne, pandemia i ich wpływ na dobrostan człowieka i jego językowe sprawności. 
  • Procesy demograficzne („siwienie” społeczeństw wysoko rozwiniętych, migracje ludności, uchodźctwo) a standardy kulturowe i językowe w społeczeństwie.
  • Norma zachowań językowych i komunikacyjnych wobec ludzkiej neuroróżnorodności – inkluzywny model postępowania logopedycznego.

PRELEGENCI

mgr Milena Stasiak

logopeda/neurologopeda/glottodydaktyk. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji – odmiany mówionej i pisanej języka, posiada praktykę terapeutyczną oraz trenerską. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradni psychologiczno–pedagogicznej, placówkach edukacyjnych, medycznych oraz prowadząc prywatną praktykę. Współpracuje z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi. Reprezentując Polski Związek Logopedów, jako przewodnicząca PZL obecnej kadencji , opiniuje akty prawne, testuje narzędzia diagnostyczne i opracowuje rekomendacje pomocy logopedycznych, organizuje konferencje, seminaria, szkolenia dla logopedów, realizuje projekty PZL we współpracy z innymi podmiotami, redaguje merytorycznie wybrane numery dwumiesięcznika ,,Forum Logopedy”. Ponadto:
• redaktor naczelna ,,Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego”,
• ekspert merytoryczny projektu ,,Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, zrealizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
• autorka i ekspert projektu PZL ws. dostosowania wymagań programowych na sprawdzianach i egzaminach szkolnych w Komunikatach CKE dla dzieci z afazją oraz z zaburzeniami mowy;

dr Mira Rządzka

Doktorka nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.

dr Aneta Wojciechowska

pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki.
Adiunkt w Laboratorium Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Kierownik Studiów Podyplomowych: Logopedia oraz Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Zainteresowania naukowe i działalność praktyczna obejmują: diagnozę pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju mowy dzieci, terapię pedagogiczną i neurologopedyczną osób ASD, z zaburzeniami genetycznymi, oraz z zaburzeniami w rozwoju mowy, komunikacja AAC osób z zaburzeniami rozwoju mowy.
Przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu.
Diagnosta i terapeuta w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Członek zespołu ECHO Autism Poland.

mgr Justyna Sadowska

Specjalista fizjoterapii, certyfikowany Instruktor Terapeuta Terapii Czaszkowo-krzyżowej wg podejścia biodynamicznego. Pracuje z najmłodszymi pacjentami – od wcześniaków, po dzieci w wieku szkolnym, zarówno zdrowymi jak i z różnymi schorzeniami: MPDz, ADHD, autyzm, asymetrie, wady wymowy, brak zintegrowanych odruchów, wady wrodzone. Kierownik Dziennego Ośrodka dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi „Skrzat”. Ukończyła m.in. całościowe szkolenie Terapii Czaszkowo-krzyżowej moduły I-VI, liczne warsztaty z zakresu TCK -Szyszynka, Serce, Oko, Ucho, Autyzm, kurs PNF, kurs PNF w pediatrii, analiza i terapia dziecka zagrożonego, masaż Shantala, kurs metody McKenzi moduły A,B,C,D,E, sensomotoryka-korekcja wad postawy z zastosowaniem przyborów Thera-band, ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-band,kurs Kinesiology Taping, Integracja Odruchów wg S. Masgutowej, klawiterapia studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania w Służbie Zdrowia oraz z Psychologii Zarządzania studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki ,Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Integracji Sensorycznej Temat:Wspólna przestrzeń pracy fizjoterapeuty ,terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej z terapeutą mowy i języka.

mgr Katarzyna Wysocka

Neurologopeda, audiofonolog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metod słuchowych Johansena IAS oraz Neuroflow ATS, dyrektor merytoryczny Centrum Diagnozy i Terapii „SupraMedica” na warszawskim Ursynowie, w którym jest również czynnym diagnostą i terapeutą. Twórca pierwszego w Polsce, recenzowanego kursu online „Audiologia w logopedii” oraz kursu „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci”. Założyciel i redaktor platformy edukacyjnej „Akademia Logopedy”.

dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk

Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS w Lublinie, jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych oraz zespołu Aspergera. Pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Logopedia” oraz „Biuletynu Logopedycznego”, jest członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach naukowych. Przez trzy kadencje wypełniała obowiązki sekretarza, a przez dwie kadencje była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Obecnie kieruje Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w UMCS w Lublinie oraz Zespołem Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST”, uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, była uhonorowana nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP.